logo

Nabycie przez LOTOS Lab Sp. z o.o. 100% udziałów spółki Laboratorium „Badacz” Sp. z o.o.
Raport nr 77/20052005-10-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 3 października 2005 r. LOTOS Lab Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna Grupy LOTOS S.A.) podpisała z Rafinerią Jasło S.A. umowę o zakupie 100% udziałów spółki Laboratorium „Badacz” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle. Rafineria Jasło S.A., która posiada 100% udziałów w spółce Laboratorium „Badacz” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, jest spółką w 80,01% kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A. Przedmiotem umowy jest 519 udziałów o cenie nominalnej 500 PLN każdy, których łączna wartość nominalna wynosi 259,5 tys. PLN. Łączna wartość transakcji wynosi 327,3 tys. PLN i zostanie w całości sfinansowana z środków własnych spółki LOTOS Lab. Umowa przewiduje zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wystawionego na rzecz Rafinerii Jasło S.A. oraz dokonanie płatności przez LOTOS Lab w dwóch transzach do 27 grudnia 2005 roku. Zakup przez LOTOS Lab udziałów Laboratorium „Badacz” wynika z opisywanego w Prospekcie Emisyjnym i konsekwentnie realizowanego programu konsolidacji podmiotów o podobnym przedmiocie działalności w obrębie Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. Udziały spółki „Badacz” zostały uznane za aktywa finansowe o znacznej wartości, ponieważ ich ilość przekracza 20% kapitału zakładowego jednostki, której udziały stanowią przedmiot aktywów finansowych jednostki zależnej od Emitenta.