logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Mazowsze S.A. a LOTOS Paliwa Sp. z o.o. - spółkami zależnymi Grupy LOTOS SA
Raport nr 80/20052005-10-19

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 18 października 2005 roku pomiędzy LOTOS Mazowsze S.A. a LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółkami w 100% kontrolowanymi przez Grupę LOTOS SA) umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży na rzecz LOTOS Mazowsze S.A. paliw płynnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa jej wartość w okresie 5 lat obowiązywania wynosi 540.151 tys. PLN. W przypadku niezrealizowanego w danym miesiącu odbioru lub dostawy co najmniej 90% objętości paliw wynikających z zamówionych objętości umowa nakłada na strony obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 20 PLN za każdy metr sześcienny różnicy pomiędzy objętością zakupioną rzeczywiście lub oferowaną do odbioru, a 90% zamówionych objętości. Umowa została zawarta na standardowych warunkach rynkowych i uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Wartość umowy w tys. zł: 540 151,00