logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a Rafineria Jasło S.A.
Raport nr 81/20052005-10-28

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 27 października 2005 roku pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. i Rafinerią Jasło S.A. (Grupa LOTOS SA posiada 100% udziałów w spółce LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz 80,01% udziałów Rafinerii Jasło S.A.) została zawarta umowa znacząca. Przedmiotem umowy, zawartej na czas nieokreślony, jest sprzedaż paliw płynnych przez Rafinerię Jasło S.A. na rzecz LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Szacunkowa wartość umowy w 5 letnim okresie obowiązywania wynosi 1.950.000 tys. PLN. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 20 PLN za każdy niedostarczony przez Rafinerię Jasło S.A. m3 paliwa lub za każdy nieodebrany przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. m3 paliwa. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość w/w kar. Zawarcie umowy wynika z procesu reorganizacji handlu w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS SA. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacowaną wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.