logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a Pol - Miedź Trans Sp. z o.o.
Raport nr 82/20052005-11-07

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 4 listopada 2005 roku pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Grupy LOTOS SA) a przedsiębiorstwem Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży i dostawy paliw płynnych na rzecz Pol Miedź-Trans. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa jej wartość w okresie 5 lat obowiązywania wynosi 1.560.000 tys. PLN. W razie nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedającego, Kupujący może żądać od niego zapłaty kary umownej w wysokości 20 PLN za każdy metr sześcienny paliwa, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w dostawie produktu. Umowa przewiduje także kary w wysokości 20 PLN za każdy metr sześcienny niezrealizowanej przez Sprzedającego dostawy, bądź w przypadku gdy dostawa została zrealizowana w ilości mniejszej niż 85% zamówienia. Umowa została zawarta na standardowych warunkach rynkowych i uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.