logo

Zasady konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.
Raport nr 1.03.20062006-01-09

Zarząd Grupy LOTOS SA przekazuje do publicznej wiadomości zasady przyjęte w Spółce odnośnie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zasady konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela przyjęte w Grupie LOTOS S.A.: 1. Akcjonariusz posiadający akcje imienne Grupy LOTOS S.A. dalej określany jako Akcjonariusz, powinien odebrać od Sponsora Emisji potwierdzenie nabycia akcji imiennych. 2. Akcjonariusz zamierzający zamienić akcje imienne na akcje na okaziciela powinien posiadać rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, przy czym nie jest to konieczne, gdy Akcjonariusz zamierza pozostawić akcje na okaziciela w rejestrze Sponsora Emisji. 3. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela, dalej określana jako konwersja, odbywa się na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza. Wniosek winien zostać złożony osobiście w biurze maklerskim, w którym Akcjonariusz posiada rachunek inwestycyjny wraz z oryginalnym potwierdzeniem nabycia akcji. W przypadku, gdy akcjonariusz nie posiada rachunku inwestycyjnego wniosek o konwersję akcji składa do Sponsora Emisji. 4. Biuro maklerskie po złożeniu przez Akcjonariusza - posiadającego akcje imienne zdeponowane na rachunku inwestycyjnym - wniosku o konwersję, przesyła je bezpośrednio do Biura Zarządu Grupy LOTOS S.A. Natomiast w przypadku, gdy akcjonariusz posiada rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, a posiadane przez niego akcje imienne znajdują się w rejestrze Sponsora Emisji (nie są zdeponowane na posiadanym rachunku inwestycyjnym) biura maklerskie przesyłają zestawienia do Sponsora Emisji, zaś na podstawie przyjętych zestawień Sponsor przesyła zbiorcze zestawienie wniosków do Biura Zarządu Grupy LOTOS S.A. 5. Zarząd Grupy LOTOS S.A. po zweryfikowaniu wniosku podejmuje uchwałę wyrażająca zgodę na dokonanie konwersji i przeprowadzenie asymilacji akcji. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie konwersji raz na kwartał w 2006 roku, tj. w pierwszy poniedziałek marca, czerwca, września i grudnia lub na najbliższym po tej dacie posiedzeniu Zarządu. Natomiast po roku 2006 Zarząd podejmuje uchwały w sprawie konwersji raz na pół roku, tj. w pierwszy poniedziałek marca i września lub na najbliższym po tej dacie posiedzeniu Zarządu. 6. W wyjątkowych wypadkach, w szczególności, gdy złożone wnioski o dokonanie konwersji obejmują ponad 500.000 akcji Zarząd może podjąć uchwałę w innym terminie. 7. Wnioski o dokonanie konwersji winny zostać złożone minimum 15 dni przed dniem podjęcia uchwały o dokonaniu konwersji. 8. Koszty przeprowadzenia konwersji pokrywa Spółka. 9. Zarząd lub pełnomocnik Zarządu celem przeprowadzenia konwersji składa dokumenty dotyczące zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowaną datą konwersji, zgodną z harmonogramem ustalonym przez KDPW. 10. Po dokonaniu konwersji akcji objętych wnioskiem do KDPW i GPW w przypadku gdy akcje pozostają w rejestrze Sponsora Emisji, Akcjonariusz zgłasza się do Punktu Obsługi Klienta Sponsora Emisji po odbiór potwierdzenia nabycia akcji na okaziciela. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.56 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.