logo

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników na 2005 rok
Raport nr 84/20052005-11-14

Zarząd Spółki informuje, że zmianie ulegają prognozy wyników finansowych na 2005 rok zaprezentowane przez Spółkę w Prospekcie Emisyjnym oraz w Raportach bieżących 16/2005 oraz 20/2005. Prezentowane poniżej prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS S.A. na 2005 rok zostały przygotowane w oparciu o wstępne wyniki trzech kwartałów 2005 roku oraz uaktualnione założenia w zakresie prognozy na IV kwartał. 2005. 1. Wybrane prognozowane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat Grupy LOTOS S.A. (w tys. zł.) zgodnie z MSSF: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 8 806 140 Amortyzacja: 171 323 Zysk na działalności operacyjnej: 571 180 Zysk netto: 542 492 2. Wybrane prognozowane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat Grupy LOTOS S.A. (w tys. zł.) według polskich standardów rachunkowości: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 12 549 855 Amortyzacja: 124 963 Zysk na działalności operacyjnej: 623 112 Zysk netto: 572 905 3. Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w tys. zł.) zgodnie z MSSF: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 10 078 131 Amortyzacja: 239 135 Zysk na działalności operacyjnej: 854 445 Zysk netto: 643 505 4. Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w tys. zł.) według polskich standardów rachunkowości: Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 14 273 250 Amortyzacja: 201 589 Zysk na działalności operacyjnej: 897 283 Zysk netto: 684 790 Wyższe niż zakładano w poprzedniej prognozie wyniki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wynikają z szybszego niż pierwotnie prognozowano osiągnięcia pełnych zdolności produkcyjnych po przestoju remontowym oraz zdecydowanie wyższych od zakładanych marż rafineryjnych w III kwartale. Założenia do poprzedniej prognozy zostały zaktualizowane w szczególności w następującym zakresie: • średnioroczny kurs 1 USD w 2005 roku został przyjęty na poziomie 3, 23 zł, • średnioroczna cena baryłki ropy naftowej typu Brent w 2005 roku została przyjęta na poziomie 54,03 USD, • wpływy z emisji Akcji Serii B Grupy LOTOS SA zostały uwzględnione w rzeczywistej wysokości 1 015 mln zł. Prognoza nie uwzględnia wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wyceny wartości firmy dokonanej oddzielnie dla każdej ze spółek nabytych w dniu 3 lutego 2005 r. i podlegających konsolidacji za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. (Rafineria Czechowice SA (80,04%), Rafineria Jasło SA (80,01%), Petrobaltic SA (69,00%)). Grupa LOTOS S.A. jest obecnie w trakcie dokonywania niezależnej wyceny wartości aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejętych spółek. Wyniki dokonanej wyceny mogą spowodować zmiany w prognozowanych pozycjach skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Przewiduje się, że wpływ ww. wyceny może powiększyć skonsolidowany wynik netto o kwotę rzędu 200 mln zł, wynikającą z nadwyżki wartości godziwej aktywów netto przejmowanych podmiotów nad ceną ich nabycia (ujemna wartość firmy). Możliwość realizacji prognoz jest monitorowana przez spółkę w oparciu o analizę przychodów i poniesionych kosztów. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.