logo

Nabycie akcji UAB LOTOS Baltija przez Grupę LOTOS SA
Raport nr 85/20052005-11-16

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 16 listopada 2005 roku Grupa LOTOS SA nabyła 4.400 akcji spółki UAB LOTOS Baltija z siedzibą na Litwie (spółka zależna) co stanowi 39,71 % akcji tego podmiotu. W wyniku transakcji Grupa LOTOS SA stała się właścicielem 100% akcji ww. spółki upoważniających do wykonywania 100% głosów. Wartość transakcji zakupu 39,71% akcji UAB LOTOS Baltija została ustalona na 510.000 PLN. Wartość nominalna akcji będących przedmiotem transakcji wynosi 65 LTL za akcję, których łączna wartość nominalna wynosi 286.000 LTL (329.472 PLN według kursu średniego NBP z dnia 16.11.2005r.) Spółka UAB LOTOS Baltija zajmuje się sprzedażą olejów smarowych Grupy Lotos na obszarze Litwy, Łotwy i Białorusi. Wyżej opisana transakcja wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA oraz ma na celu poprawę efektywności działania w zakresie eksportu na rynki wschodnie. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż objęte akcje stanowią powyżej 20% akcji spółki UAB LOTOS Baltija. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.