logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a ARGE Sp. z o.o.
Raport nr 86/20052005-11-24

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, o zawarciu w dniu 23 listopada 2005 roku pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Grupy LOTOS SA) a ARGE Sp. z o.o. umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży i dostawy paliw płynnych na rzecz ARGE Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa jej wartość w okresie 5 lat obowiązywania wynosi 902.094 tys. PLN. Umowa została zawarta na standardowych warunkach rynkowych i uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.