logo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS SA
Raport nr 87/20052005-11-28

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 404 z dnia 25 listopada 2005r. postanowił wprowadzić z dniem 2 grudnia 2005r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 63.170 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Grupa LOTOS SA o wartości nominalnej 1zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 grudnia 2005r. zamiany powyższych akcji imiennych spółki Grupa LOTOS S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 2 grudnia 2005r. z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.