logo

Informacje uzupełniające do prognozy wyników finansowych Grupy LOTOS SA na 2005 rok.
Raport nr 90/20052005-12-05

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Grupy LOTOS SA nr 84/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku Zarząd Spółki przedstawia, w celu ułatwienia analizy publikowanych wyników okresowych spółki oraz zaprezentowanej w wariancie porównawczym prognozy na 2005 rok, prognozowane przychody w układzie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. Dla jednostkowego rachunku zysków i strat Grupy LOTOS S.A. przychody netto ze sprzedaży wynoszą: 8.576.892 tys. zł (wariant kalkulacyjny) 8.806.140 tys. zł (wariant porównawczy) Dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. przychody netto ze sprzedaży wynoszą: 9.825.326 tys. zł (wariant kalkulacyjny) 10.078.131 tys. zł (wariant porównawczy) Pozostałe pozycje rachunku zysków i strat zaprezentowane w prognozie na 2005 rok są jednakowe dla układu kalkulacyjnego oraz porównawczego. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.