logo

Spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej zawartej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką ExxonMobil Poland Sp. z o.o.
Raport nr 91/20052005-12-05

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 68/2005 Grupy LOTOS SA z dnia 24 sierpnia 2005 roku Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu dzisiejszym spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające przedwstępnej, warunkowej umowy zakupu sieci stacji paliw ESSO w Polsce zawartej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS SA) a ExxonMobil Poland Sp. z o.o. w dniu 24 sierpnia 2005 r. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym otrzymania odpowiedniej zgody UOKiK na przeprowadzenie transakcji oraz otrzymania odpowiednich zaświadczeń o nie zaleganiu przez sprzedającego z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych. Przedmiotem transakcji pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a ExxonMobil Poland Sp. z o.o. jest zorganizowana część przedsiębiorstwa ExxonMobil Poland Sp. z o.o., w skład której wchodzą w szczególności: - 39 stacji paliw wraz z nieruchomościami będącymi przedmiotem prawa własności, użytkowania wieczystego lub wieloletniej dzierżawy, - 14 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę nowych stacji paliw, będących przedmiotem prawa własności, użytkowania wieczystego w tym 3 opcji zakupu. Zarząd Grupy LOTOS SA poinformuje o podpisaniu umowy przyrzeczonej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a ExxonMobil Poland Sp. z o.o. w formie odrębnego raportu bieżącego. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.