logo

Zawarcie umowy przyrzeczonej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką ExxonMobil Poland Sp. z o.o.
Raport nr 92/20052005-12-15

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. o zawarciu przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (w pełni kontrolowaną przez Grupę LOTOS SA) przedwstępnej warunkowej umowy na zakup sieci stacji paliw ESSO w Polsce od ExxonMobil Poland Sp. z o.o oraz raportu bieżącego nr 91/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. o spełnieniu wszystkich warunków zawieszających tejże umowy, Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 14 grudnia 2005 r. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. sfinalizowała opisaną transakcję z ExxonMobil Poland Sp. z o.o. poprzez zawarcie umowy przyrzeczonej. Przedmiotem transakcji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa ExxonMobil Poland Sp. z o.o., w skład której wchodzi w szczególności: - 39 stacji paliw posadowionych na nieruchomościach będących przedmiotem prawa własności, użytkowania wieczystego lub wieloletniej dzierżawy, - 14 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę nowych stacji paliw,. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA a ExxonMobil Sp. z o.o. wyniosła 480.000 tys. zł, przekraczając tym samym wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Wartość zawartej w dniu 14.12.005 r. umowy to 278 500,00 tys. zł: Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.