logo

Nabycie udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS SA
Raport nr 93/20052005-12-16

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 16 grudnia 2005 roku Grupa LOTOS SA podpisała umowę nabycia 14.639 udziałów w spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. od następujących sprzedających w podanych poniżej ilościach: a) Rafinerii Jasło S.A. – 5.108 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.108.000 PLN, które stanowią 25,82% udziałów ww. spółki; b) RC Parafiny – 9.003 udziałów o łącznej wartości nominalnej 9.003.000 PLN, które stanowią 45,51% udziałów ww. spółki; c) Chemipetrol Sp. z o.o. - 528 udziałów o łącznej wartości nominalnej 528.000 PLN, które stanowią 2,67% udziałów ww. spółki. Grupa LOTOS SA posiada 80,01% akcji Rafinerii Jasło S.A., która kontroluje w 100% spółkę Chemipetrol Sp. z o.o. RC Parafiny Sp. z o.o. jest spółką zależną w 100% od Rafinerii Czechowice S.A., w której Grupa LOTOS SA posiada 80.04% akcji. W wyniku transakcji Grupa LOTOS SA zwiększyła stan posiadanych udziałów w spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. z dotychczasowych 26% do 100% upoważniających do wykonywania 100% głosów. Wartość transakcji zakupu wyżej wymienionych udziałów została ustalona na 15.516.608,05 PLN (1.059,95 PLN za jeden udział). Wyżej opisana transakcja wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż objęte akcje stanowią powyżej 20% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.