logo

Termin zwołania oraz porządek NWZ Grupy LOTOS SA
Raport nr 94/20052005-12-21

Zarząd Grupy LOTOS SA, w związku z wnioskiem akcjonariusza - Nafty Polskiej S.A. z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień §8 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Spółki, a także §11 pkt 10 Regulaminu Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA, które odbędzie się 30 stycznia 2006 r. o godz. 12.00 w Hotelu Holiday Inn w Gdańsku, przy ul. Podwale Grodzkie 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w Statucie Spółki. 7. Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki. 8. Zamkniecie Zgromadzenia. Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art.406 par.1 KSH właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. 2. Zgodnie z art.406 par.2 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia, złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 (w godz. od 8.00 do 15.00), imienne świadectwo depozytowe wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. lub inny podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.