logo

Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS SA, LOTOS Partner Sp. z o.o. i Shell Polska Sp. z o.o.
Raport nr 96/20052005-12-30

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2005 r. pomiędzy Grupą LOTOS SA, LOTOS Partner Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Grupy LOTOS SA) oraz Shell Polska Sp. z o.o. umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży i dostawy paliw płynnych na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta w miejsce wygasającej w dniu 31 grudnia 2005 r. umowy handlowej między LOTOS Partner i Shell Polska Sp. z o.o. (opisanej w Prospekcie Emisyjnym Grupy LOTOS SA w punkcie 11.3.2. na str. 170). W przypadku, gdy odpowiednio: LOTOS Partner nie zaoferuje do odbioru na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. lub Shell Polska Sp. z o.o. nie odbierze minimalnej części objętości paliwa określonej w umowie, strona poszkodowana będzie miała prawo do żądania zapłaty kary umownej do maksymalnej wysokości szacowanej na 10 000 tys. PLN. Umowa nie zawiera zapisów, które uniemożliwiałyby dochodzenie dodatkowych kwot na zasadach ogólnych. Nową umowę zawarto na czas określony. Ulega ona rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2006 r. Szacunkowa jej wartość wynosi 410 000 tys. PLN. Warunki umowy są standardowe i nie odbiegają od rynkowych. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.