logo

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej LOTOS Serwis Sp. z o.o.
Raport nr 49/20082008-09-19

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 17 września 2008 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej LOTOS Serwis Sp. z o.o.   
Kapitał zakładowy spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o. po podwyższeniu wynosi 4.000 tys. PLN i dzieli się na 8 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN za jeden udział, z których wynika 8 000 głosów.   
Podwyższenie kapitału nastąpiło na podstawie podpisanej w dniu 5 sierpnia  2008 roku umowy o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS S.A.  
W wyniku transakcji Grupa LOTOS S.A. objęła 3.000 nowych udziałów, pozostając właścicielem łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Serwis Sp. z o.o.   

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest 5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.