logo

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej LOTOS Tank Sp. z o.o.
Raport nr 50/20082008-10-06

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 września 2008 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. (w 100% zależnej od Grupy LOTOS S.A.). Kapitał zakładowy LOTOS Tank Sp. z o.o. po podwyższeniu wynosi 6.945 tys. PLN i dzieli się na 1 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 6.945 PLN za jeden udział, z których wynika 1 000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Podwyższenie kapitału nastąpiło na podstawie podpisanego w dniu 24 lipca  2008 roku oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS S.A.

Po transakcji Grupa LOTOS S.A. pozostała właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Tank Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.