logo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30.01.2006 r.
Raport nr 1.05.20062006-01-20

UCHWAŁA Nr .......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1-5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1 Obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierza się Pani / Panu .................................................. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr ......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej Pana/Panią ........................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Powołuje się Pana/Panią ........................................... do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej na dalszy okres trwania VI kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1) w §1 ust. 3 Statutu Spółki w zdaniu drugim skreśla się słowa: "Grupa LOTOS SA" i wpisuje słowa: "Grupa LOTOS S.A." 2) w §13 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Zarząd zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Nadzorczej strategii wieloletnich spółek zależnych" §2 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ......... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie §8 ust. 7 Statutu Spółki oraz § 11 ust 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. uchwala, co następuje: § 1 W Regulaminie Walnych Zgromadzeń wprowadza się zmiany polegające na: 1) skreśleniu w §5 ust. 1 Regulaminu dotychczasowej treści zdania pierwszego i wpisaniu nowej o brzmieniu; "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego Członek Rady, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu bądź inna osoba wyznaczona przez Zarząd." 2) dodaniu w §5 ust. 6 po słowie "...mniejszościowych." zdania o brzmieniu: "W przypadku nieobecności członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub biegłego rewidenta Przewodniczący Zgromadzenia winien poinformować akcjonariuszy o jej przyczynach." 3) dodaniu w §7 ust. 7 o brzmieniu: "7. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie." 4) zmianie dotychczasowej numeracji ust. 7 – 13 w §7 Regulaminu, które w związku z dodaniem ust. 7 otrzymują odpowiednio numerację od 8 do 14. §2 Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń, o których mowa w §1, wchodzą w życie 14 dni od podjęcia tej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.