logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Shell Polska Sp. z o.o.
Raport nr 62/20082008-12-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2008 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz Shell Polska Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi 860 mln złotych.

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 16 mln złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.