logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a BP Polska S.A.
Raport nr 65/20082008-12-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2008 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z BP Polska S.A. z siedzibą w Krakowie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz BP Polska S.A..
Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi 1, 195 mld złotych.
Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 23,9 mln złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.