logo

Sprzedaż znaczących aktywów finansowych przez spółkę LOTOS Jasło S.A.
Raport nr 66/20082008-12-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Jasło S.A. (zależna od Grupy LOTOS S.A. w 80,01%) zawarła z panem Andrzejem Dzięglewiczem, dotychczasowym Prezesem Zarządu spółki, która stanowi przedmiot sprzedaży, umowę zbycia udziałów w spółce Chemipetrol Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż 1.100 udziałów spółki Chemipetrol Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, które stanowią 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników zbywanej Spółki .
Wartość transakcji ustalono na poziomie 266 tys. zł. Spółka Powyższa transakcja jest elementem procesu restrukturyzacji oraz porządkowania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
Przeniesienie własności udziałów na kupującego nastąpi w dniu 30 grudnia 2008 r.

Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych LOTOS Jasło S.A. udziałów będących przedmiotem sprzedaży wynosiła na dzień zawarcia umowy 55 tys. zł.

Aktywa będące przedmiotem umowy uznano za znaczące ze względu na fakt iż stanowią one ponad 20% kapitału zakładowego spółki Chemipetrol Sp. z o.o.
Pomiędzy LOTOS Jasło S.A. i jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a nabywającym aktywa nie występują powiązania.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.