logo

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS
Raport nr 6/20092009-03-06

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 lutego 2009 roku przez norweski Rejestr Przedsiębiorców Bronnoysundregistrene, podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Exploration and Production Norge A.S. – LOTOS E&P Norge AS (w 100% zależnej od spółki Petrobaltic S.A.) i objęcia przez Petrobaltic S.A. (spółkę w 69% zależną od Grupy LOTOS S.A.) nowych akcji powstałych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS E&P Norge AS.
Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła na podstawie zakończenia procedury rejestracji podniesienia kapitału zakładowego LOTOS E&P Norge AS, opisanej w raporcie bieżącym nr 1/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.
Kapitał zakładowy spółki LOTOS E&P Norge AS po rejestracji jego podwyższenia wynosi 430 mln NOK (tj. 228,5 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 6 marca 2009 roku) i dzieli się na 430 mln równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1 NOK za jedną akcję, z których wynika 430 mln głosów. W wyniku rejestracji Petrobaltic S.A. objął akcje w ilości 240 mln o łącznej wartości nominalnej 240 mln NOK (tj. 127,5 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 6 marca 2009 roku) pokrywając je w całości gotówką.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki LOTOS E&P Norge AS jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym.
Spółka została dokapitalizowana w drodze emisji nowych akcji w celu dalszego rozwoju działalności. Petrobaltic S.A. jest jej inwestorem jako spółka wiodąca Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.