logo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2009 r.
Raport nr 12/20092009-04-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2009 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.