logo

Powołanie osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca
Raport nr 29/20102009-04-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informacje uzupełniające dotyczące powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2009 r. Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji - Pana Ireneusza Fąfara.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Ireneusz Fąfara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, lub członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.