logo

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Krak Gaz Sp. z o.o.
Raport nr 17/20092009-04-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2009 r. spółka Krak Gaz Sp. z o.o. (całkowicie kontrolowana przez LOTOS Gaz S.A., spółkę w 100% zależną od Grupy LOTOS S.A.) złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowo - naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.