logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku.
Raport nr 24/20092009-07-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku:
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem


Nafta Polska SA / 59.025.000 / 86,27% / 51,91%
Skarb Państwa / 7.878.030 / 11,51% / 6,93%


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.