logo

Rejestracja zmian w Statucie Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 26/20092009-07-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące rejestracji w dniu 10 lipca 2009 roku zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami numer 24 - 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. (patrz raport bieżący nr 23/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.).

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.