logo

Nabycie znacznego pakietu akcji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa
Raport nr 32/20092009-07-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2009 z dnia 23 lipca br., iż w dniu dzisiejszym, 28 lipca 2009 roku, otrzymał zawiadomienie o nabyciu przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada następujących akcji Grupy LOTOS S.A.:


- 50.109.000 akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiących 44,07% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 50.109.000 głosów, co stanowi 44,07% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.,

- 8.916.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiących 7,84% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 8.916.000 głosów, co stanowi 7,84% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.,

tj. łącznie 59.025.000 akcji stanowiących łącznie 51,91% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 59.025.000 głosów, co stanowi 51,91% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Objęcie  znacznego pakietu akcji Grupy LOTOS S.A.  nastąpiło w wyniku realizacji w dniu 22 lipca 2009 roku postanowień umowy zawartej w dniu 16 lipca 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa a Naftą Polską S.A. , która przewidywała przeniesienie przez Naftę Polską S.A. tytułem wynagrodzenia za akcje Nafty Polskiej S.A., nabyte przez Naftę Polską S.A. od Skarbu Państwa w celu ich dobrowolnego umorzenia, między innymi akcji Grupy LOTOS S.A.  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Skarb Państwa przed zmianą udziału posiadał 7.878.030 akcji stanowiących łącznie 6,93% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 7.878.030 głosów, co stanowiło 6,93% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.  Aktualnie, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Skarb Państwa   posiada 66.903.030 akcji Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 58,84% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 66.903.030 głosów, co stanowi 58,84% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.
Skarb Państwa nie posiada bieżącej informacji o akcjach Grupy LOTOS S.A. posiadanych przez podmioty zależne.

Wskazany w zawiadomieniu procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Grupie LOTOS S.A.  nie uwzględnia rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 lipca 2009 roku (raport bieżący nr 27/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku) zgodnie z którym na kapitał akcyjny Grupy LOTOS S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C składa się 129.973.362 akcji.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.