logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Raport nr 34/20092009-08-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o. (całkowicie kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A.) podpisana została umowa o świadczenie usług przewozowych i innych usług związanych z transportem kolejowym.
Umowa została zawarta na czas określony od  10 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2019 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi  2 129 mln złotych.
Szacunkowa maksymalna wartość kar umownych za niewykonanie umowy przez LOTOS Kolej Sp. z o.o. jest równa szacowanej wartości umowy, a ponadto umowa przewiduje możliwość dochodzenia przez Grupę LOTOS S.A. dodatkowego odszkodowania ponad wysokość kar umownych.  Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.