logo

Aktualizacja terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2009 roku
Raport nr 37/20092009-10-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż zmianie ulega data publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za III kwartał 2009 r. wskazana w raporcie bieżącym Grupy LOTOS S.A. nr 9/2009 z dnia 16 marca 2009 roku.

Zaktualizowana data publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009 roku to 5 listopada 2009 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.