logo

Zmiana koncesji oraz przeszacowanie zasobów złoża B 8
Raport nr 38/20092009-10-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację, że spółka Petrobaltic S.A. (zależna od Grupy LOTOS S.A. w 99,32%) otrzymała decyzję Ministra Środowiska o zmianie koncesji na wydobywanie ropy naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B 8, położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Niniejszą decyzją zmieniono okres obowiązywania koncesji z 10 na 25 lat, licząc od dnia udzielenia koncesji, co oznacza przedłużenie koncesji o okres 15 lat.

Zgodnie ze zmienioną koncesją zasoby wydobywalne złoża B 8 wynoszą na dzień 31.12.2008 roku:
- 3,5 mln ton ropy naftowej,
- 0,4 mld m3 gazu ziemnego (kopalina współwystępująca).

Przeszacowanie wielkości zasobów złoża B 8 oznacza wzrost posiadanych przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A. zasobów wydobywalnych ropy naftowej o 1,5 mln ton (30 %) oraz gazu ziemnego o 0,1 mld m3 (2 %) w stosunku do wielkości opublikowanych
w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2008 rok.

Wielkość rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31.12.2008r. (z uwzględnieniem przeszacowania zasobów złoża B 8):

Ropa naftowa wg kategorii 2P*: 6,5 mln ton,
Gaz ziemny wg kategorii 2P*: 4,5 mld m3.

* 2P – zasoby pewne oraz zasoby wydobywalne

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.