logo

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a Pol - Miedź Trans Sp. z o.o.
Raport nr 42/20092009-11-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2005 z dnia 7 listopada 2005 roku, dotyczącego zawarcia bezterminowej umowy pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Grupy LOTOS S.A.) a spółką na sprzedaż i dostawy paliw płynnych na rzecz Pol Miedź-Trans Sp. z o.o. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 listopada 2009 roku pomiędzy ww. podmiotami zawarty został aneks do wskazanej powyżej umowy.

Aneks zmienia czas obowiązywania umowy na okres 3 lat, od 1 grudnia 2009 r. do 1 grudnia 2012 r., pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom.

Szacunkowa wartość netto umowy w okresie którego dotyczy aneks wynosi 654,5 mln złotych, i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A., tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest  art. 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.