logo

Umowa znacząca na sprzedaż paliw pomiędzy Shell Polska Sp. z o.o. a Grupą LOTOS S.A.
Raport nr 45/20092009-12-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz Shell Polska Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi 930 mln złotych.
Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 17 mln złotych.
Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.