logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 grudnia 2009 roku.
Raport nr 48/20092009-12-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2009 roku:
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem


Skarb Państwa / 66.903.030 / 88,88% / 51,51%
ING OFE / 6.524.479 / 8,67% / 5,02%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.