logo

Asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW S.A.
Raport nr 20/20102010-01-18

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 4/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały Zarządu nr 33/10 postanawia dokonać w dniu 19 stycznia 2010 r. asymilacji 57.987.030 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 19 stycznia 2010 r. 57.987.030 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.635.609 (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięć) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki GRUPA LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.


Z dniem 19 stycznia 2010 r.:
Kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 113.622.639 (sto trzynaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji spółki Grupa LOTOS S.A.,
Kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 77.361 (siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji spółki Grupa LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.