logo

Uzupełnienie informacji zawartych w Raporcie Kwartalnym Grupy LOTOS S.A. za 4 kwartał 2009 roku.
Raport nr 14/20092010-02-24

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółki) w nawiązaniu do informacji zawartej w opublikowanym w dniu wczorajszym Śródrocznym Skróconym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 roku dotyczącej zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby z Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki informuje że w dniu wczorajszym Spółka otrzymała oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pana Leszka Starosty zgodnie z którym nie posiadał on akcji Grupy LOTOS S.A. na dzień 28 października 2009 roku i 18 lutego 2010 roku oraz że w okresie od 28 października 2009 roku do 18 lutego 2010 roku nie przeprowadzał transakcji obrotu akcjami Spółki.