logo

Umowa znacząca pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a Anwim S.A.
Raport nr 18/20102010-04-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż obroty spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (podmiot zależny w 100% od Grupy LOTOS S.A.) ze spółką Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 23 lipca 2007 roku osiągnęły w ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość 616 mln zł.

Wskazana powyżej umowa zawarta została na czas nieokreślony i dotyczy sprzedaży paliw płynnych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. na rzecz spółki Anwim S.A.

Umowa przewiduje standardowe kary umowne, których wartość może przekroczyć równowartość kwoty 200 tys. euro i zależy od ilości niezrealizowanych dostaw lub nieodebranych zamówień produktów. Umowa nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość obrotów realizowanych na podstawie umowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.