logo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 19/20102010-04-02

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 316/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r. postanowił wprowadzić z dniem 12 kwietnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”.


Zgodnie z zapisami powyższej uchwały wprowadzenie akcji do obrotu z dniem 12 kwietnia 2010 roku nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 kwietnia 2010 roku zamiany powyższych akcji imiennych spółki Grupa LOTOS S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 12 kwietnia 2010 roku z akcjami Grupy LOTOS S.A. będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.