logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku.
Raport nr 28/20102010-06-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku:

 
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:


Skarb Państwa / 69.076.392 / 85,03% / 53,19%
ING OFE / 8.500.000 / 10,46% / 6,54%


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.