logo

Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mitsubishi International GmbH
Raport nr 30/20102010-11-15

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2010 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką Mitsubishi International GmbH z siedzibą w Duesseldorf, Niemcy, umowę sprzedaży frakcji ksylenowej na rzecz  Mitsubishi International GmbH.


Dostawy frakcji ksylenowej w ramach umowy rozpoczną się nie wcześniej niż 15 maja 2012 r. i nie później niż 15 listopada 2012 r. Umowa została zawarta na okres 42 miesięcy od dnia rozpoczęcia dostaw.
Każda ze stron ma prawo odstąpienia od umowy w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia dostaw w przypadku zajścia okoliczności ściśle określonych w umowie. Szacunkowa wartość  netto  umowy w okresie  jej obowiązywania wynosi 805,3 mln złotych.
Umowa nie przewiduje kar umownych, każda ze stron może dochodzić roszczeń do wysokości ograniczonej wartością przedmiotu umowy.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Celem zawarcia umowy jest dalsza dywersyfikacja portfela produktów Grupy LOTOS S.A., a także ograniczenie zawartości węglowodorów aromatycznych w puli komponentów benzynowych rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku poprzez skierowanie części produktu instalacji reformingu katalitycznego (reformatu) do dalszego przerobu na instalacji wydzielania frakcji ksylenowej.  Obecnie nadwyżki reformatu są eksportowane. Produkcja i sprzedaż frakcji ksylenowej będącej surowcem dla produkcji petrochemicznej zapewni trwale wyższą rentowność sprzedaży niż w przypadku eksportu reformatu.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.