logo

Przyjęcie akcji serii C Grupy LOTOS S.A. do depozytu papierów wartościowych przez KDPW S.A.
Raport nr 34/20102010-12-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) na podstawie Uchwały Zarządu nr 895/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 16.173.362 akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLLOTOS00025 pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Grupy LOTOS S.A. oznaczone kodem PLLOTOS00025, przez spółkę prowadzącą ten rynek.

Zarejestrowanie ww. akcji zwykłych na okaziciela serii C Grupy LOTOS S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Grupy LOTOS S.A. oznaczone kodem PLLOTOS00025, przez spółkę prowadząca ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii C pod kodem PLLOTOS00025 będzie przekazana w formie komunikatu KDPW.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.