logo

Umowa znacząca na sprzedaż paliw płynnych do BP Europa SE
Raport nr 3/20112011-01-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2011 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski poprzez oddział BP Europa SE Oddział w Polsce Kraków z siedzibą w Krakowie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz BP Europa SE Oddział w Polsce Kraków.


Umowa została zawarta na czas określony od 10 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi około 1,7 miliarda złotych.
Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi około 29 mln złotych.
Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.


Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.