logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 33/20112011-03-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2011r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z firmą Petraco Oil Company Ltd z siedzibą w Guernsey, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. w miesiącu marcu 2011 ropy naftowej typu REBCO. Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń”.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w okresie od publikacji ostatniego raportu (raport bieżący nr 32/2010 z dnia 13 grudnia 2010r.) do dnia dzisiejszego wynosi ok. 301,3 mln USD  (tj. 866,69 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 28 luty 2011 roku) i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród umów jest umowa z dnia 28 lutego 2011 na dostawę ropy naftowej typu REBCO, której wartość w wynosi 197,0 mln USD  (tj. 566,67 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 28 luty 2011 roku).

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.