logo

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r.
Raport nr 15/20112011-05-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. wraz z ich uzasadnieniami.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.