logo

Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na VIII kadencję
Raport nr 18/20112011-06-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”)  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2011 r. do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. ósmej kadencji powołane zostały następujące osoby:
- Pani Małgorzata Hirszel - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Oskar Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej, 
- Pan Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej, 
- Pani Ewa Sibrecht - Ośka– Członek Rady Nadzorczej, 
- Pan Rafał Wardziński – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Leszek Starosta - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. Zarząd Spółki informuje, że funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. powierzono Panu Wiesławowi Skwarko.

  
Pani Małgorzata Hirszel - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych. Od 2000 roku pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie do 2002 roku zajmowała stanowisko Głównego Specjalisty / Radcy Szefa Kancelarii PRM, następnie Radcy Wiceprezesa RM i Radcy Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Ekonomiczno - Społecznym (później przekształconym w Departament Komitetu RM). Od 2002 do 2006 roku pełniła funkcję p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Gospodarczych w ww. Departamencie. Następnie p.o. Dyrektora Departamentu Programowego KPRM. Od 2007 roku Dyrektor Departamentu Komitetu Rady Ministrów i Sekretarz stałego Komitetu Rady Ministrów. Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa złożyła w 2002 roku.  

Pan Oskar Pawłowski – w 1998 r. absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji.  W 1999 r. odebrał dyplom Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej, w 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych.  Obecnie Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp. k., wcześniej prawnik: w Kancelarii Radcy Prawnego Włodzimierz Głowacki w latach 2003 – 2007, w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp. k. / Domański Zakrzewki Palinka Sp.k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna w latach 2002 – 2003, w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j w latach 2000 – 2002. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Posiada doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Autor publikacji ”Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” – Rynek Energii (2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due dilligence” (Inwestor (1/2010).  Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Włada językiem angielskim. 

Pan Michał Rumiński– magister prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 r., magister ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2003 r., dyplom MBA na University of Chicago, Booth School of Business w 2009 r.  Od 2007 r. w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełni funkcje: Partner Inwestycyjny, Członek Zarządu spółki ABC Data Holding S.A., Prezes Zarządu i Partner Zarządzający Cleantech Venture Partners, Członek Rady Nadzorczej Grupy Lew Sp. z o.o. W latach 2000 - 2007 związany z KBC Group na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance, w 2004 r. pracował na stanowisku Naczelnika Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Kredyt Banku S.A., w latach 2000 – 2004 obejmował stanowisko Menedżera Projektu w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej w Kredyt Bank S.A., w latach 1999 – 2000 specjalista w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Współpracy Europejskiej. Włada językiem angielskim. Autor publikacji „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej”, Narodowy Bank Polski (wrzesień 2004), „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej”, INFOR (luty 2000). 

 
Pan Rafał Wardziński – ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. Jean Monnet oraz studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege (Belgia), stypendysta Komisji Europejskiej.  W latach 2003 – 2004 zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Integracji Europejskiej. Następnie, w latach 2004 – 2007 doradca parlamentarny w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 2007 – 2008 Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli. Od 2008 r. zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie jako zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej PERN „Przyjaźń” oraz członek Rady Nadzorczej Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A.  Obecnie członek Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

 
Pani Ewa Sibrecht – Ośka - absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa. Od 1994 r. radca prawny - aplikacja radcowska w Warszawie. Od 1991 do 2001 r. zatrudniona w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. Równolegle zatrudniona: w latach 1992-1995 – w banku; w latach 1995-1996 - w Kancelarii Prawniczej Baker McKenzie; w latach 1998-2001 – w Kancelarii Prawniczej Cavere; w latach 2000-2001 - w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.  W latach 2001-2006 pracowała w Nafcie Polskiej S.A., natomiast w roku 2007 r.  w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Nadzoru Właścicielskiego jako radca prawny. Od listopada 2007 r. radca prawny ministra w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I w Ministerstwie Skarbu Państwa; od maja 2009 r. Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa, od grudnia 2010 r. Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o doradztwie podatkowym i ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Ponadto uczestniczyła w przygotowaniu Grupy LOTOS S.A. do debiutu giełdowego oraz w procesie prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej - uczestnictwo w projekcie przygotowania zbycia akcji spółek inwestorom, w tym odbiór analiz przedprywatyzacyjnych, umowy z prywatyzowanymi spółkami oraz negocjacje umów z inwestorami w tym zagadnienia pomocy publicznej. 

Pan Leszek Starosta - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Profesor nadzwyczajny, dr hab. nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i prorektor ds. rozwoju Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich w Gdyni. W latach 1991-2000 doradca Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A., w latach 1995-1998 doradca i konsultant Prezesa Zarządu Petrochemii Płock S.A. Autor ponad 20-tu studiów i analiz dot. sektora naftowego i paliwowego, przygotowywanych m.in. na zlecenie centralnych organów administracji publicznej. W latach 1998-2007 Członek i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prokom Software S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. w kadencji 2008 – 2011, Adwokat – Członek Izby Adwokackiej w Gdańsku, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, arbiter aktualnej kadencji w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Państwo Małgorzata Hirszel, Oskar Pawłowski, Michał Rumiński, Ewa Sibrecht – Ośka, Rafał Wardziński oraz Leszek Starosta nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.