logo

Objęcie udziałów w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS SA
Raport nr 1.11.20062006-02-01

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 31 stycznia 2006 r. Grupa LOTOS SA objęła w podwyższonym kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. 8.600 udziałów za łączną kwotę 4.300 tys. PLN. Udziały zostały opłacone gotówką. W wyniku transakcji Grupa LOTOS SA stała się właścicielem 34,7% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 PLN z jeden udział. Po dokonaniu transakcji Grupa LOTOS SA jest właścicielem 38,4% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Opisana powyżej transakcja wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż objęte udziały stanowią powyżej 20% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.