logo

Projekty uchwał oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 8 sierpnia 2011 r.
Raport nr 22/20112011-07-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, w tym zmiany w Statucie Spółki, proponowane przez Ministra Skarbu Państwa reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 8 sierpnia 2011 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.