logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Eminent Energy Ltd.
Raport nr 39/20112011-10-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 28 października 2011 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z firmą Eminent Energy Ltd z siedzibą w Nikozji, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. w miesiącu listopadzie br. ropy naftowej.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w czasie od publikacji ostatniego raportu wynosi ok. 251,23 mln USD (tj. 765,27 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 28 października 2011 roku) i osiągnęła wartość umowy znaczącej 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród umów jest ww. umowa z dnia 28 października 2011 roku, której szacunkowa wartość w dniu 28 października 2011 roku wynosi 78,19 mln USD (tj. 238,17 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 28 października 2011 roku).

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.