logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 33/20112011-11-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w wyniku podpisania w dniu 8 listopada 2011 r. przez Grupę LOTOS S.A. umowy z firmą Petraco Oil Company Ltd z siedzibą w Guernsey, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. w miesiącu listopadzie 2011 r. ropy naftowej typu REBCO łączna wartość umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego (tj. rb 26/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.) wynosi ok. 197,48 mln USD (tj. 625,64 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień zajścia zdarzenia) i tym samym osiąga wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.


Największą pod względem wartości spośród umów jest umowa z dnia 2 września 2011 r. na dostawę ropy naftowej typu REBCO, której wartość w wynosi 81,80 mln USD (tj. 239,49 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 2 września 2011 r.).


Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.