logo

Przedłużenie umowy na sprzedaż paliw płynnych przez Grupę LOTOS S.A. na rzecz Statoil Poland Sp. z o.o.
Raport nr 34/20112011-11-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w wyniku podpisania w dniu 9 listopada 2011 r. przez Grupę LOTOS S.A. ze Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneksu przedłużającego umowę na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz Statoil Poland Sp. z o.o., łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupami Kapitałowymi ww. podmiotów w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego 12/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. wynosi ok. 9,85 mld złotych.

Największą pod względem wartości spośród umów jest wyżej opisana umowa, która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. (raport bieżący 58/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.) i aneksem została przedłużona do 31 grudnia 2013 r., a jej szacunkowa wartość w latach 2012 – 2013 wynosi 9,17 mld złotych.

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 137 mln złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Łączna wartość umów została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.